Ubuvanganzo bw'umwimerere nyarwanda

13. Ururimi rwanjye mberabyombi

UBUSIZI BW’UMURIRIMBYI T. SANKARA

 

13. URURIMI RWANJYE MBERA BYOMBI

Rubyiruko bwoko bw`Isirayeli
Mushime Imana yaremye byombi
Yaremye umugisha irema n`umuvumo
Ngo ibyiza bize tubihe imugisha
Ibibi bihabwe imivumo myinshi.
Ururimi rwange mberabyombi
Nirwo mvumisha inzirabwoba
Nirwo mvumisha abanga Imana
Nirwo mvumisha abanyamadini
Nirwo mvumisha ba Meshaki
Nirwo mvumisha ba batindi
Batekereza ko badutsembye
Ibyabo byababera byiza.

Nzakomeza kuruvumiisha
Abanyabyaha batava mu bibi
No kurucisha imanza zabo
Ngo tutavanga ibyiza n`ibibi
Bwoko bwanjye munyegere
Mwebwe abayoborwa n`Imana
Mukishimira ko mpanura.
Ururimi rwanjye mberabyombi
Nirwo nsabisha imigisha yanyu
Muze mwicare imbere yanjye
Mbacugusirize nabuzurize
Ibyansi byanyu mbyuzuze amata
Ururimi rwange rubahe umugisha
Abanzi bacu rubahe umuvumo.
Mfubyi zanjye munyegere
Muze bapfakazi mwababajwe
Ibirema n’impumyi
Abakene n’indushyi
Banyantegenke ba kajoriti
Igihe kirageze ngo mvume abagome
Ariko mwe ngo mbasabire umugisha.
Imana ije guhana inkozi z`ibibi
No kugororera abayikoreye
No kubabarira abisirayeli
Bagirirwe ubuntu busendereye.02/11/2008
0 Poster un commentaire

A découvrir aussi


Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 380 autres membres