Ubuvanganzo bw'umwimerere nyarwanda

Inzira y'intoreInzira y'Intore

Umuvugo watuwe SENTORE (Ntagengwa Servil Omar)


Aratabaye Ingenzi y'Intore  

Aratabaye Rwagirizabigarama

Aduteye agahinda ko kutuvamo

Ateye icyuho mu nganzo ijimije

Umuco wacu uracubanganye

Nyamara adutuye iruhande iteka

Tuzamuhoza ku muzirikanyi

Tuzamuvuga ibigwi ibihe byose

Tuzamwiga intambuko iteka

Yatubereye icyitegererezo.

 

Aratabaye Ingenzi y'Intore

Rwego umuco wegamyeho

U Rwanda rumubera ikiramiro

Arubera umuranga ihanga

Arutakira abataruzi ku nzira

Arutuza imitima y'abatatanye

Baruturamo iteka rwantambi

Abatoza kurwibuka iteka

Baharanira kurwitabira batabajwe

None atashye atuye i Rwanda.

 

Aratabaye Rwagirizabigarama

Yanze inzitane mu nzira y'umusaraba

 i shyanga i Busumbabirenge

Yitwaje iteka ingabo n'icumu

Umuco umubera inkinga mubiri

Abumbira hamwe ab'i Gasabo

Abasabanya n'u Rwanda iteka

Abibutsa iyo baturuka bagira ituze

Abatera impinduramajyo bagira injyana

Ababera  umugaba bagambirira gutaha

Yitwaje inganzo akangura ibigarama

Yita mu gico yitwaje intungurabafozi

Iyo Kamina atamukoma imbere

Ingenzi y'Intore yatashye I Gahanga.

 

Aratabaye Rwagirizabigarama

Asize umuco warwo bawucukije

Iyo agira umwanya ngw' awucukumbure

Acire abana imingani ataretse ba nyina

Ba nyirandabizi bamwiga ibirindiro

I Ndirikirwa nshya zimirijwe imbere

Zizamwige intambuko Ntore idasobanya.


Nyamara ga isuku igira isoko

Isa yasabitseho ubususuruke

Ikisesura muri we nyirizina

Yashibutse  ku Munzenze

Ayizingurizaho iramuzindaza

None yanze kwandarana nayo

Ayambitse amashami yamushibutseho

N'andi yamushengereye iteka

Nka Masamba usambira n'ibyo hanze

Yunga mu rya Munzenze Gicumbi

Ng'umuco w'u Rwanda ucumbike iwabo

Adaheza umuzi w'uruhererekane

Akazaba iciro ry'imigani I Kambere.  

 

Aratabaye Ingenzi y'Intore

Ateye iteka abaterambabazi

Aba bamunyuze iteka ku kirari

Bataratabara ntibazamutetereze

Ahise ku mukondo w'abo yatoje

Barimo Muyango Inkera iririmba

Inkera kubarusha mu gitaramo

Barimo Umukobwa ubarusha uburanga

Kayirebwa kacu Umukuru mu bareshya

Barimo Masamba Icyogere  mu bigwi

Barimo na Cyoya cya Rukiza ngabo

Kigeli cy'Umurunga arahamubere.

 

Umurunga w'u Rwanda ni umuco warwo

Ni uwo mubano uranga abatoya

Ugahuza n'abakuze mu ngeli nyinshi

Na rubanda rusanzwe rususurutswa namwe

N'ibikwerere twese duhuje amarembo

Duhuze umugambi tuvuge iby'u Rwanda

Dutoze abatoya batana batabizi.

 

Ntume uyu musaza userutse tureba

Mutume ku bakunzi dusangiye twese

Umbwirire Imparirwa yesa mu nduru

Uti aracyakoma i Rwanda rwa Kanyarwanda

Aracyavuga u Rwanda uko warumutoje

Amazina y'inka Inyangamutsindo

Aravuga Umuhozi akavuga Akaganda

Aracyavuga amacumu yo mu Bashakamba

Arateranya abantu kw'Ijuru rya Kamonyi

 Ababwire amateka, abatakire u Rwanda

Arahera mu Gisaka ataretse u Buhanga

I Ndara Abashumba adasize na Nyakare

Mu twicarabami twa Nyaruteja

Avuga Ruhande anyuze iya Makwaza

Aravuga Nyaruzi rwa Haramanga

N'agacyecuru k'iyo mu Bisi na Huye

Aravuga Ubumbogo bwa Sano

Aravuga a Marangara ya Kanimba

Aravuga mu Ndorwa ya Katabarwa

Aravuga Mukunde na Mukuzanyana

Aravuga Ubuhanika bwa Kibanda

Ataretse Nyunda na Busasamana

I Ndorwa yose ya Nyabishambi

 

Naho Kabalisa aka kanyibarutse

Na Mukandoli wabimufashije

Uti mutahe arabaramukije

Uti bya bisigazwa mwamusigiye

Aracyabasha kubimurikira.

 

Ukebuke hirya y'isanduruma

Urore Rugamba Sipiriyani

Asanzwe akunda abakoma akamu

Induru nivuga mu ngamba

Baraba babonye k'utungutse

Ari abakambwe mwabyirukanye

Indashyikirwa mwataramanye

Ari abatoya watoje kare

Ari umubyeyi wakwibarutse

Ndavuga umusaza nka Munzenze

Bwanakweli, Rujindiri

Igikuba cyiracitse iyo kwa Jabiro

Abanyamahanga byabashobeye

Batazi kwicoka mu ngamba

No guhama hamwe birabagora

Icyo gitaramo cy'urungano,

N'isahinda mw'irasaniro

N'abagore bambaye impumbya

N'amasonga asobetse ingamba

N'ishema ryizihiye ingabo

N'Ingenzi y'Intore ikabuje imbere

N'umutware utowe mu be

N'Umushumba ushagawe n'abe

N'Urungano rwungutse Umugaba

N'imbaga yishimiye kukwakira

N'Impundu winjiranye i Jabiro

N'ubukaka wabyirukanye

N'Ubuhanga waharazwe ukivuka

N'Ingondo utamirije imbere

N'Icyusa cyakuranze kare

N'ikamba ry'uburambe utamirije

N'Ishema nk'iry'iyo mu gicu

N'Ubukaka bukandagira hagatigita

 Uzaba ugeze iwawe uziyamanze.

 

Ucyebuke hakurya y'uruzitiro

Uzahasanga abakoramaraso

Baraciriwe mu mfungwa

Rugira byose yabagoteye aho

Kuko ariryo herezo ribategereje

Uti rwa Rwanda mwandaje

Uti rwa Rwanda mwakataguye

Uti ba bana mwatemaguye

Uti ba babyeyi mwagaraguye

Ibisigazwa muri bo biracyakomaho

U Rwanda rwabonye Abavunyi

Bagarurira bene rwo icyizere

Icyeragati mwasize murusizemo

Baruhinduye ndeba unyurwe

Ubu rwabaye icyitegererezo

Cy'abagiteganya gutera imbere

Ni umutako mw'isi y'abazima

Ni uruteragahinda mw'isi

Y'abihebye n'abicanyi nka mwe

Isi yose irasibanira kudusanga

Ngo tuyisige iterambere

Ngo tuyituzemo umutekano.

 

Naho mwe mwese mumukomokaho

Namwe bunyuguzwa ba Munzenze

Intimba yanyu ifite ishingiro koko

Nyamara umwamuko w'imbaduko

N'impambara mwatojwe nawe

Mubibyaze imbaraga njyabuzima

Zo gutsindira kure

Icyi cyonnyi cy'ubuzima kibiziritseho

 

Mubeho murambe, mwihangane

Inshuti turabihanganishije

 

Ntagengwa Servil Omar

Charleroi/Belgique  

22 werurwe 201229/03/2012
0 Poster un commentaire

A découvrir aussi


Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 380 autres membres