Ubuvanganzo bw'umwimerere nyarwanda

Ihumure ku muryango wa Kayirebwa

(Wanditwe na Ntagengwa Servil Omar - nyakanga 2011)


 

Sininjiye mw'ijuru ry'abahanzi

Sinakwigimba Ihanika ryabo

Iyo bahanitse ikibezi

ikirere kiransumba

Nyamara nanjye mbonye akanya

Nkabona n'Ibitebwe turinganiye

Mu njyana y'Imbumbuli

Wenda twahoza tukaremaza

Umutima usobetse amaganya menshi

Ukawurura ujya mu gitereko.

 

Mubyeyi nyakubyara wabyaje inka

Ibihe murimo ubu birakomeye

Bisa n'umunsi utagira izuba

Uramuka ubuditse bukagoroba

Ibyiza byose bikirabura

Uza agusanga akabura intango

Kandi azinduwe n'urukundo

Atamba ashaka guhumuriza

Nyamara Kabombo y'urwijiji

Ikamubambira mu muryango

Ikamuzingira mu muhezo

Akakubura akurora yagutinye

Kuko uba ureba nka Rwabwiga

Ibyonnyi by'ubuzima biyakanuye

Wa muneza wa buri munsi

Cya gitwenge cy'urumenesha

N'amajwi manini ya Nyampinga

Aya dukesha ishya n'ihirwe

Aya yarinze umuco nyarwanda

Byagiye nka Nyombeli.


 


Nyamara kandi turizeye

Icyitubujije kuzahogora

Ni uko Karengera w'umubyeyi

Ni uko Karengera w'umukunzi

Ni uko Karengera w'Umunnywanyi

Ni uko Karengera w'Umuganza

Ni uko Karengera w'Umutware

Agiye asanga izindi Ntore

Zirimo Rugamba Sipiriyani

Bwanakweli bwo kwa Nturo

Na Bushayija wo ku Mukingo

Rujindiri nka Benedegito

Bwanakweli bwo mu Rukari

Imparirwa nungutseho ibyo nzi.

 

Ndabona Karengera atungutse

Igikuba kiracika iyo kwa Jabiro

Mu rugo hatangira isanduruma

Sipiriyani aba akomye akamo

Bwanakweli araduhira

Aravuza ikondera biracika

Bushayija yiroha mu ngamba

Umugara, amacumu, inkindi aratamirije

Nawe Karengera arabireba

N'ishyaka ryinshi aba yiroshyemo

Induru ziravuga mu bikari

Abiryamiye barabyuka

Abashengereye basiga Umwami

Bagirango mw'ijuru hatewe

Nabo abatazi iby'abanyarwanda

Barakanaguzwa byacitse.

 

Akebutse hirya y'isanduruma

Abona Imparirwa w'impingane

Aribuguriza n'urungano rwe

Arabara amateka y'iby'i Rwanda

Kagame yandika byacitse

Abanyamahanga byabashobeye

Bya bikomangoma by'i Burayi

Inkuru y'iwabo yabuze kibara

Ngo iyo biticaye mu mifaliso

N'ibitebe birebire byikaraga

Inkuru yabo ntiza mu mitwe

Kuko yabaye nk'isarumara

Iyi yaka ari uko umuriro waka

Wabura byose bigahagarara.

 

Bahanzi bacu mfura z'i Rwanda

Nimuntize ayo majwi yanyu

Maze nihoreze Umubyeyi

Ihorere nyabusa ntugahogore

Karengera ahari aratengamaye

Ari kw'idembe mba ndoga Leta.

 

Idembe rya mbere arusha abandi :

Ni ukukugiraho Umusigire

Uri umubyeyi ugifite abana

Uri intore ugifite rya jwi

Wigoronzorera uko ushaka

Uri igikaka ugitambuka

Batagusunikira mu kagare

Ufite adresse mu murwa mukuru

Utaha iwawe udasembera

Ufite umubano bacyigushagaye

Ugifite itoto uri Ndeba unyurwe

Ugifite umutima wo kumuririra

Ugifite imbaraga zo ku murerera.

 

Irya kabiri akirusha abandi

Ni uko agiye atanduranyije

Asanze Intore zamutanze

Akakirwa nk'uwazitwaye

Akabona umwanya wo kuruhuka

Akitegura kutwakira.

 

Erega ndakumva Rugoli rwera

Igishyika cyawe gifite imvano

Nk'undi wese ukaswemo kabiri

Imyaka irenga magana ibyatsi

Wamaze ubwirwa shenge shenge

Utazi umwaga mu rugo iwawe

Utazi kwicara wigunze

Ubazwe icyo ushaka n'ugukunda

Burya ngw'iminsi ni imitindi

Iragatwara imbeba mu menyo.

 

Ariko kandi nirwo rugendo

Rwa Muntu wese kuva akivuka

Iyi safari iba imutegereje

Ari abakera n'aba none

Na twe turiho by'aka kanya

Ni isogonda tugaherekezwa.


 

Nsabe Karirima Ka Ngarambe

Yongere ampurize abo bahanzi

Bakube hafi mufate ingamba

Amaboko atanga ntibayahinnye

Bagutere ingabo mu bitugu

Batere ituze umutima wawe

Utere intambwe y'ubu buzima

Ushoze intambara unayirwane

Ababishaka bagushyigikire

Ariko kandi bishyigikira

Uturune page ufate gahunda

Ya mipango twategereje

Ya gahunda yigijwe inyuma

Itavaho igenda nka Nyombeli.

 

Hinga iyangire urabishoboye

Uri Igikobwa uri Igikaka

Uri igicumbi cy'umuco wacu

Uri Igicaniro cy'urukundo

Ufite abakunzi ndakurahiriye

Tuzagutera ingabo mu bitugu

Ya minsi yakwigimbye

Uyipige intimburo mu gatuza

Mu gihe izagwa izambagurika

Igihuze cyane ikizindaye

 Tuyibe h'umwe twikomereze

Twa dushinga twashyize imbere

Tubone umwanya wo kudusoza.

 

Uzabishobora uri Igikobwa

Uzabishobora uri Ikikaka

Uri igicaniro cy'urukundo

Uri igicumbi cy'umuco wacu

Wicubangana tugukeneye.

 

Tsinda Icyago n'Icyagane,

Ganza tsinda ubwo bwigunge,

Garurira icyizere abakigukunda

Teza intambwe abana uyoboye

Tereka intango tugutaramire

Yobokwa n'imbaga uranabikwiye.

 

Seruka usige nsigurire abagisiganuza

N'abasigaye bagire icyo basigarana

Kuko twese twese turi abahisi.

 

Komera dukobere abakobezi baracyakoma

Dukumbuze abagikunda Ibiroli by'Intore

 

Tera intambwe y'Intore ugitambukana ishema

Abato bazakwige intambuko.

 

Nshutse nshima uwe ariwe wese

Wagize uruhare mw'ibi byago

Mpite ku bahanzi bagushagaye

Na Karirima kabashishikaza

N'imbaga y'urungano itaragutereranye

N'urubyiruko rwigomwe byinshi

N'ibikwerere byakuranwaga kugususurutsa

N'ibihame byaguhamye iruhande

N'utundi tundi twaje twigendera

Kugeza magingo aya.

 

Gira Impagarike n'ubugingo

Uruhanga rw'Indahangarwa

Igituza cyigutuza mu Rwanda

 

Imana y'Ubuntu, Imana nyabuntu

Ikomeze ikurinde kandi igutere imbaraga  zo kuyikorera

Ku Mana

 

Ntagengwa Servil Omar

Nyakanga 2011

 17/02/2012
0 Poster un commentaire

A découvrir aussi


Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 378 autres membres